Regulamin

Regulamin konkursu „Typer Fortuna 1 Ligi”

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Pierwsza Liga Piłkarska z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa, wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041033, REGON 016172013, NIP: 5252169847 (dalej: „Organizator”).

 2. Konkurs polega na typowaniu przez Uczestników wyników meczów rozgrywanych w ramach oficjalnych rozgrywek Fortuna 1. Ligi (dalej: „Konkurs”). Typowanie meczów nie wiąże się z uiszczaniem przez Uczestnika jakiegokolwiek świadczenia na rzecz Organizatora, toteż Konkurs nie ma charakteru zakładu wzajemnego ani żadnej innej gry hazardowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) mogą̨ być́ wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność́ do czynności prawnych. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych (osoby niepełnoletnie) mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego, potwierdzoną na piśmie.

 2. W Konkursie nie mogą̨ uczestniczyć́ pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, krewni lub powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

 3. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne.

 4. Zaakceptowanie i przystąpienie do Konkursu oznacza, że uczestnik Konkursu zapoznał się̨ z udostępnionymi mu zasadami Konkursu określonymi w Regulaminie oraz je akceptuje.

 5. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności przekazania tych danych osobowych Organizatorowi, wyłącznie w celu realizacji Konkursu przez Organizatora, które obejmują: imię i nazwisko, wiek, nazwa użytkownika oraz adres e-mail. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie oraz otrzymania Nagrody i rozliczenia podatku. Zważywszy, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego zgłoszenie konkursowe zostaną wykluczone z Konkursu, tracąc również prawo do ewentualnej Nagrody.

 6. Uczestnik może dodatkowo wyrazić zgodę na przesyłanie na jego adres poczty elektronicznej (adres e-mail) newslettera dotyczącego rozgrywek Fortuna 1. Ligi, informacji handlowych od partnerów Organizatora oraz innego rodzaju informacji związanych z Fortuna 1. Ligą i jej partnerami o charakterze marketingowym lub reklamowym. Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana, a udzielenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie.

 7. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu znajduje się w §6.

§3

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs rozpocznie się 31.08.2023 roku, a zakończy 26.05.2024 roku wraz z zakończeniem ostatniej pełnej Kolejki Meczowej sezonu 2023/2024 w Fortuna 1 Lidze (dalej: „Sezon”). Powyższy termin nie obejmuje okresu trwania ewentualnych postępowań́ reklamacyjnych.

 2. Uczestnicy mają możliwość wytypowania wyników meczów w ramach rozgrywek Fortuna 1 Ligi. Za poprawne wytypowanie wyniku danego meczu Uczestnicy otrzymują następującą liczbę punktów:

               a.  5 punktów – za wytypowanie dokładnego wyniku meczu.

               b.  2 punkty – za prawidłowe wskazanie zwycięzcy meczu i różnicy bramek w tym meczu lub za prawidłowe wskazanie remisu w meczu (przy jednoczesnym braku wytypowanie dokładnego wyniku meczu).

               c.  1 punkt – za prawidłowe wskazania zwycięzcy meczu (przy jednoczesnym braku wytypowania dokładnego wyniku meczu lub różnicy bramek w tym meczu).

       3.  Na podstawie punktów zdobytych przez Uczestników tworzony jest Ranking Generalny oraz Ranking Klubowy (dalej: „Rankingi”):

               a.  Ranking Generalny to klasyfikacja wszystkich Uczestników biorących udział w Konkursie.

               b.  Ranking Klubowy to klasyfikacja Uczestników, którzy w procesie rejestracji wybrali swój ulubiony klub. Prowadzonych jest 18 Rankingów Klubowych – jeden dla każdego klubu uczestniczącego w rozgrywkach Fortuna 1 Ligi.

       4.  Oba Rankingi prowadzone są dla całego Sezonu oraz poszczególnych Kolejek Meczowych (dalej: „Kolejka”).

       5.  O kolejności w Rankingach decyduje:

              a.  Dla całego Kolejki:

                    i.  Liczba zdobytych punktów w trakcie Kolejki.

                    ii.  Liczba wytypowanych dokładnych wyników w trakcie Kolejki.

                    iii.  Data zakończenia typowania w danej Kolejce (premiowani są Użytkownicy, którzy wcześniej przedstawią swoje typy).

             b.  Dla danej Sezonu:

                   i.  Liczba zdobytych punktów w trakcie Sezonu.

                   ii.  Liczba wytypowanych dokładnych wyników w trakcie Sezonu.

                   iii.  Maksymalna liczba punktów zdobyta w jednej kolejce w trakcie Sezonu.

 

§4

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. NAGRODY

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać́ będzie komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora (dalej: „Komisja”). Komisja decydować́ będzie o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej (na podstawie prowadzonych rankingów) oraz o przyznaniu nagród Uczestnikom spełniającym wszystkie warunki Konkursu (dalej: „Nagrody”).

 2. Nagrody przyznawane są wyłącznie w Rankingu Generalnym. Szczegółowa lista Nagród przedstawiona jest na stronie https://typer-fortuna.stellis.dev/nagrody.

 3. Uczestnicy, którzy otrzymają Nagrody zostaną poinformowani o tym fakcie drogą mailową.

 4. Zwycięzca zobowiązany jest do kontaktu z Organizatorem poprzez odpowiedź na adres mailowy w ciągu 48 godzin.

 5. Niedopełnienie tego kroku w wymaganym terminie poskutkuje utratą Nagrody.

 6. Organizator informuje, że nie ma możliwości wymiany Nagrody na inny produkt ani otrzymania jego ekwiwalentu w formie pieniężnej.

 7. Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.

 8. W przypadku wygranej w Konkursie przez Uczestnika będącego osobą niepełnoletnią, wyłącznym uprawnionym do odbioru i wykorzystania Nagrody związanej potencjalnie z zakładami bukmacherskimi, jest przedstawiciel ustawowy takiego Uczestnika. Brak zgody przedstawiciela ustawowego albo nieodebranie przez niego nagrody w terminie, o którym mowa w ust. 4.

 

§5

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje zgłaszać́ należy drogą e-mail na adres: biuro@1liga.org nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej.

 2. Reklamacje rozpatrywane będą̨ przez Organizatora na podstawie niniejszego regulaminu w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

 3. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Typer Fortuna 1. Ligi” jest jego organizator – stowarzyszenie Pierwsza Liga Piłkarska z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041033, REGON: 016172013, NIP: 5252169847. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz wydanych na jego podstawie ustaw i aktów wykonawczych. Wszelkie informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Uczestników można uzyskać kierując korespondencję bezpośrednio na adres wskazany powyżej, lub mailowo, pod adres: (biuro@1liga.org)

 2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), czyli w celu wykonania zawartej przez Państwa z Administratorem umowy, dotyczącej udziału w konkursie oraz rozdysponowania przyznawanych w tymże konkursie nagród, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, kontaktem związanym z odbiorem nagrody, prowadzenia statystyk i rankingów Konkursu, wysyłania powiadomień związanych z Konkursem, ogłoszenia wyników, przygotowania statystyk i zestawień podsumowujących Konkurs, rozpatrzenia ew. reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej i weryfikacji wieku uczestnika. W tym zakresie Administrator przetwarza takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail, wiek. 

 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), czyli na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, w celach wyrażonych w udzielonej przez Państwa zgodzie, to jest w celu przesyłania na Państwa e-mail (pocztę elektroniczną) informacji handlowych, informacji o rozgrywkach Fortuna 1. Ligi, informacji dotyczących administratora oraz sponsorów i partnerów administratora oraz innych treści o charakterze marketingowym lub reklamowym, związanych z Fortuna 1. Ligą lub jej partnerami oraz przesyłania newslettera. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ww. zakresie jest dobrowolna.

 4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), czyli w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w szczególności w celu zabezpieczenia lub realizacji potencjalnie przysługujących Administratorowi roszczeń.

 5. Po podaniu wskazanych wyżej danych osobowych są one zamieszczane w zbiorze danych prowadzonym przez administratora oraz są w nim przechowywane przez czas objęty wyrażoną przez Państwa zgodą, czas konieczny do wykonania zawartej umowy, a później czas wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym czas przedawnienia roszczeń związanych z Państwa udziałem w konkursie. 

 6. Wyłącznym odbiorcą przetwarzanych danych osobowych jest Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w jego imieniu, a także podmioty, z którymi administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe w postaci Państwa nazwy użytkownika będą upubliczniane w ramach prowadzonych w związku z konkursem rankingów.

 7. Ponadto informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO oraz prawo do cofnięcia tejże zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Podanie przez Państwa danych osobowych oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych jest dobrowolne. Podanie jednak tych danych osobowych jest konieczne do udziału w konkursie.

 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nie uregulowanych regulaminem stosuje się̨ odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Konkursem mają charakter wyłącznie informacyjny.

 3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora pod adresem ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych Uczestników z udziału w Konkursie lub dopuszczających do udziału w konkursie.